Najděte si svého rodilého mluvčího, vybudujte mezinárodní projekt
Match-up
Najděte si svého lektora, domluvte projekt:
Přihlásit se
Zaregistrovat se e-mailovou adresou
x
Přihlásit se
Zapomněli jste heslo?
Nechte mě přihlášeného
x
Zapomněli jste heslo?
x
Vytvořit účet
Rodilý mluvčí Učitel/Zástupce školy
Podmínky pro využívání sociální sítě Match-up 1. Úvodní ustanovení 1.1. Definice pojmů 1.1.1. Níže uvedené pojmy používané v těchto Podmínkách s velkými počátečními písmeny budou mít k nim přiřazený následující význam: „Podmínky“ znamená tyto Podmínky pro používání Sociální sítě. Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele ve vztahu k Sociální síti a jeho používání. „Sociální síť“ znamená internetové stránky Provozovatele umístěné na webové adrese http://matchup.openschool.cz „Provozovatel“ znamená společnost Channel Crossings s.r.o., IČ: 271 29 390, se sídlem na adrese Lazarská 8/13E, 120 00, Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98475, jako subjekt provozující firemní jazykovou výuku, studium v zahraničí, překlady a tlumočení, veřejné jazykové kurzy a individuální jazykovou výuku. „Uživatel“ znamená každý subjekt, který používá Sociální síť, tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného. 1.2. Výkladová pravidla 1.2.1. Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na články či odstavce bez další specifikace, rozumí se tím články a odstavce těchto Podmínek. 1.2.2. Pojmy definované v těchto Podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 1.3. Obsah a používání Sociální sítě 1.3.1. Obsah Sociální sítě včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory a design, je chráněn právem duševního vlastnictví. 1.3.2. Pokud Uživatel umístí do veřejné části Sociální sítě či šíří prostřednictvím Sociální sítě jakékoli informace, poskytuje tím Provozovateli ve vztahu k takovým informacím bezúplatně nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci), a to v neomezeném rozsahu. 1.3.3. Používání Sociální sítě Uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním Sociální sítě Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. 1.4. Práva a povinnosti Uživatelů 1.4.1. Uživatel je povinen se při používání Sociální sítě zdržet jakéhokoli protiprávního jednání, jakož i jednání, v jehož důsledku může Provozovateli vzniknout majetková či nemajetková újma. 1.4.2. Uživatel se zavazuje, že při používání Sociální sítě nebude: 1. zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání Sociální sítě; 2. uvádět nepravdivé či zkreslené údaje; 3. vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem Sociální sítě, které nejsou veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtu jiného Uživatele. 4. adresovat Sociální síti či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy či informace; 5. adresovat Sociální síti či šířit jeho prostřednictvím zprávy či informace obsahující viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit Sociální síť, majetek či zájmy Provozovatele nebo třetích osob; 6. adresovat Sociální síti či šířit jeho prostřednictvím informace, jejichž šíření či obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy či neoprávněně poškozuje práva či zájmy Provozovatele a/nebo třetích osob. 1.4.3. Uživatel je oprávněn používat Sociální síť a využívat její funkce pouze v souladu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Provozovatele uvedenými na Sociální síti. 1.5. Registrace Uživatele 1.5.1. Registraci provede Uživatel vyplněním příslušného formuláře na Sociální síti. Při registraci Uživatel zadá své registrační údaje ve vyžadovaném formuláři. Jméno uživatele musí obsahovat minimálně 6 znaků, přístupové heslo by mělo obsahovat cifry i písmena a nemělo by být snadno uhodnutelné třetími osobami. 1.5.2. Uživatel je v rámci registrace povinen uvádět pouze přesné, pravdivé a aktuální údaje. 1.5.3. Registrace prostřednictvím Sociální sítě je podmíněná obezřetným přečtením a výslovnou akceptací těchto Podmínek. 1.5.4. Uživatel má možnost přístupu ke svým registračním údajům. V případě změny registračních údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje prostřednictvím Sociální sítě aktualizovat. 1.6. Ukončení registrace 1.6.1. Provozovatel je oprávněn jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele v případě, že Uživatel používá Sociální síť v rozporu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy nebo k újmě Provozovatele. O ukončení registrace ze strany Provozovatele bude Uživatel automaticky vyrozuměn o odstranění účtu. 1.6.2. Uživatel registrovaný prostřednictvím Sociální sítě podle odstavce 1.5.1 je oprávněn ukončit svou registraci volbou v konfiguraci ʺsmazat můj účetʺ. 1.7. Přístup na Sociální síť 1.7.1. Sociální síť je veřejně přístupný prostřednictvím sítě internet, Provozovatel však za jeho dostupnost neodpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost Sociální sítě a jejích funkcí zejména z důvodu úprav Sociální sítě či aktualizace jeho obsahu. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou pozastavením či zrušením Sociální sítě. 1.7.2. Registrovaný Uživatel může přistupovat k Portálu pomocí svých přihlašovacích údajů získaných postupem podle odstavce 1.5.1. Registrovaný Uživatel je oprávněn kdykoli prostřednictvím Sociální sítě změnit heslo používané k přístupu na Sociální síť. 1.7.3. Dostupnost všech funkcí Sociální sítě je podmíněna registrací Uživatele 2. Bezpečnostní politika Sociální sítě 2.1. Odpovědnost Uživatele 2.1.1. Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje Sociální síť, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených ze Sociální sítě; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Provozovatel doporučuje Uživatelům, aby při používání Sociální sítě měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače. 2.1.2. Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů matchup.openschool.com veškeré údaje získané od uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu uživatelů nakládá matchup.openschool.com s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 2.1.3. Uživatel bere na vědomí, že zprávy či informace, která umístí na Sociální síť či šíří jeho prostřednictvím, mohou být využity třetí osobou, hlavně v případě, kdy si nastaví uživatelský účet jako ʺ veřejnýʺ. Uživatel má možnost nastavit si soukromí svého uživatelského profilu, příspěvků, zpráv a skupin dle svého uvážení. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí rizika, která pro něj vyplývají z použití jeho dat ze strany třetích osob, při nezabezpečení soukromí svého uživatelského účtu. Provozovatel je oprávněn přesunout informace umístěné Uživatelem na Sociální síť do jiné sekce Sociální sítě v případě, že Uživatelem zvolená kategorie neodpovídá jejich obsahu. 2.1.4. Uživatel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro přístup na Sociální síť. Uživatel vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Sociální síť. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Sociální síť, je o tom povinen Provozovatele neprodleně informovat a změnit své heslo. Pokud Uživatel používá k registrovanému přístupu na Sociální síť veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání Sociální sítě vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy. Je zakázáno šířit osobní údaje mimo Sociální síť. 2.1.5. Registrací jste souhlasili s tím, že nebudete zveřejňovat či propagovat žádné hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné příspěvky, které mohou porušovat zákony či pohoršovat ostatní uživatele. Posílání takových materiálů vám může přivodit okamžité a permanentní vyhoštění ze Sociální sítě. 2.1.6. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na Sociální síť či stahována ze Sociální sítě, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Provozovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na Sociální síť nebo stahována ze Sociální sítě, třetí osobou. Provozovatel má výhradní právo smazat uživatelské účty, příspěvky, skupiny, stránky a další poskytnuté informace na Sociální síti dle svého úsudku. 2.2. Odpovědnost Provozovatele 2.2.1. Provozovatel není odpovědný za obsah Sociální sítě, pokud byl tento obsah umístěn na Sociální síť třetí osobou. 2.2.2. Portál může obsahovat též určité neaktuální informace; takové informace nelze považovat za aktuální. 2.2.3. Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, kdykoli změnit obsah Sociální sítě. 2.2.4. Provozovatel je oprávněn kdykoli odstranit jakýkoli obsah Sociální sítě, který je v rozporu s těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo svým obsahem odporuje zájmům Provozovatele. Provozovatel je zejména oprávněn odstranit obsah, který je nepravdivý či klamavý, zasahuje do práv a oprávněných zájmů třetích osob, který je diskriminující z hlediska pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo který propaguje násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání. 2.2.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Sociální sítě, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností Provozovatele výslovně uvedených v těchto Podmínkách. 2.3. Odkazy 2.3.1. Portál může obsahovat odkazy na webové stránky odlišné od Sociální sítě. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím Sociální síť. Provozovatel nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky Sociální sítě. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje Sociální síť, nepodléhají kontrole Provozovatele a Provozovatel nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Provozovatel neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Provozovatel neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé registrací na portálech třetích stran. 3. Závěrečná ustanovení 3.1. Neplatnost ujednání 3.1.1. Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti, nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, nemá to vliv na zbývající ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vymahatelná. 3.2. Změna Podmínek 5.3.1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. O chystané změně Podmínek bude Provozovatel předem informovat registrované Uživatele prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá Sociální síť i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí. 3.3. Účinnost Podmínek 5.4.1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 13. 4. 2015.

CO MATCH-UP NABÍZÍ?

Jazyky: English Čeština